Nå kan du melde ditt kandidatur

Information in English below

Studentvalget har nå åpnet for at du kan melde ditt kandidatur. Du kan stille som representant til NTNUs universitetsstyre, som fakultetstillitsvalgt eller som instituttillitsvalgt.

Hvis du vil vite litt mer om studentdemokratiet har Studenttinget lagt ut en video på facebook som forklarer litt hvordan det fungerer. Her er en kjapp intro om de forskjellige stillingene:

Universitetsstyret:

NTNU-styret er det øverste vedtaksdyktige organet ved NTNU og består av 11 representanter hvorav 2 er studenter – en kvinnelig og en mannlig student. Du kan stille uansett årstrinn. Ved NTNU får disse to studentene tilbudet om å sitte på heltid. De kan da søke permisjon fra studiene sine om de takker ja. Det er et lærerikt år som gir et godt innblikk i NTNU som organisasjon, mulighet til å påvirke landets største universitet. Ikke minst, vil det gi verdifull erfaring å ta med seg videre etter endt utdanning! Frist for å melde kandidatur er fredag 13. april kl. 23:59.

Fakultetstillitsvalgt:


Representerer og ivaretar studentenes interesser på fakultetsnivå, leder studentrådet og arbeider tett på fakultetsledelsen og studentdemokratiet. Frist for å melde kandidatur er torsdag 26. april kl. 23:59

Egne frister for Det humanistiske fakultet (ftv@hf.ntnu.no) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (ftv@su.ntnu.no). Kontakt studentrådene direkte for mer informasjon om hvordan du kan stille.

Instituttillitsvalgt:

Representerer og ivaretar studentenes interesser på instituttnivå og arbeider tett på studentrådet, studieprogramråd og instituttledelsen.  Frist for å melde kandidatur er torsdag 26. april kl. 23:59

Egne frister for Det humanistiske fakultet (ftv@hf.ntnu.no) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (ftv@su.ntnu.no). Kontakt studentrådene direkte for mer informasjon om hvordan du kan stille.

 

I menyen til venstre kan du finne mer informasjon om hvert studentråd. Dette gjelder både fakultets- og instituttillitsvalgt. Her vil det være litt variasjon i arbeidsoppgaver og ansvarsområder avhengig av hvilket fakultet du hører til.

 

Meld ditt kandidatur ved å svare på skjemaet på denne lenken:

Kandidatskjema til studentvalget våren 2018

 

Valget åpner 30. april og stenger 6. mai.

Lurer du på noe utover dette ta kontakt med oss på valgstyret@studenttinget.no

English information:

The student election has now opened and you may now run as a candidate. The elections being held are: University board representative, faculty representative and department representative. Please notice that you need to be able to read, write and understand Norwegian to run for election.

 

The university board:
The board of NTNU is the highest governing body at NTNU and makes decisions on issues of principal importance. The board consist of 11 member of which 2 are student – one male and one female student. You can run for election regardless which year you study. At NTNU the board representatives have the option to work full time with university politics. Those who accept the full time position can apply for leave of absence from their studies. It is a rewarding year that will give you a good insight into NTNU as an organization, the opportunity to influence Norway’s largest university as well as a valuable experience to bring with you after the end of your education. The deadline to run for election is Friday 13th of April at 23:59.

Faculty representative:

The faculty representatives (FTV) main tasks are to represent and to secure the student’s interests at the faculty level. They also have the task of leading the local student council and cooperate with the faculty board and the rest of the student democracy. The deadline to run for election is Thursday 26th of April at 23:59. Faculty of Humanities (HF) and Faculty of Social and Educational Sciences (SU) have their own deadlines.

 

Department representative:

The department representative (ITV)  main tasks are to represent and to secure the student’s interests at the department level. They work closely with the student council at their respective faculty. The deadline to run for election is Thursday 26th of April at 23:59. Faculty of Humanities (HF) and Faculty of Social and Educational Sciences (SU) have their own deadlines.

 

You may find more information on each student council at studentvalget.no. This applies to both faculty and department representatives. There may be variation in tasks and assignments depending on which faculty you represent.

 

Run for election by using this form:

Kandidatskjema til studentvalget våren 2018

If you have any further questions, please contact: valgstyret@studenttinget.no