Oskar Dale

Navn: Oskar Dale
Alder: 23 år
Studie: Industriell kjemi og bioteknologi (5. år)

Jeg har vært representant i Studenttinget 2018 og stiller nå til Studenttinget 2019 med mål om å bli valgt som vara. Mitt år i Studenttinget har vært veldig lærerikt og gjort meg mer engasjert på studentenes vegne. Det er to grunner til at jeg ikke stiller som fast representant i år. Den ene er at jeg er ferdig utdannet til sommeren, og ikke ønsker å sitte en halv periode for så å trekke meg. Da bør plassen heller gå til noen som kan sitte hele perioden. Den andre grunnen er at jeg ønsker å arbeide heltid med Studenttingets saker gjennom å stille til valg som leder av Studenttinget 2019. Dette kan ikke kombineres med å være representant. Dersom jeg ikke ikke blir valgt som leder, ønsker jeg likevel å bidra som vara ved behov.

En sak jeg gjerne vil trekke frem, er psykososial helse. SHoT-18 (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) viser at mange flere studenter enn før sliter med psykiske plager, og at prosentandelen dette gjelder nesten er doblet siden 2010. Dette er en negativ og urovekkende utvikling, og arbeid med psykososial helse og trivsel bør derfor prioriteres fremover.