Kandidatene til NTNU-styret

Det er 5 studenter som har meldt sitt kandidatur til universitetsstyret NTNU, 2 kvinner og 3 menn. Det skal velges en kvinne, og en mann. Kandidatene er:

Sigrun Hitland

Karoline Abildsnes

Per Kristian Berget

Kenneth Klungland Stange

Adrian Heyerdahl

Du kan trykke på navnene deres  for å lese deres kandidatur.

Vi i valgstyret ønsker alle kandidatene lykke til med valget 02.april til 23:59 11.april!

De som velges får tilbud om en heltidsstilling i studentdemokratiet, som en del av ledergruppen til Studenttinget. Det gis permisjon fra studier for det studieåret man sitter i stillingen.

Styret er NTNUs øverste organ, hjemlet i §9 av universitets og høyskoleloven. Styret tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved universitetet, og at virksomheten drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av Stortinget og Kunnskapsdepartement. Styret skal trekke opp strategiene, fastsette mål og resultatkrav og legge fram regnskap og forslag til budsjett. Styret ansetter rektor.
Det heter også at styret, etter §9.1(3) «.. skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.»

Styret er altså et strategisk styrings- og kontrollorgan for NTNU, som svarer til Kunnskapsdepartementet.