Christoffer Vikebø Nesse

Eg studerer Produktutvikling og Produksjon (4.), med spesialisering innan sikkerheit og pålitelegheit. Før eg starta på NTNU i 2013 tok eg fagbrev som Christoffer Vikebø Nesseindustrimekanikar, og eitt år med ingeniørfag i Frankrike.

Av relevant erfaring har eg hatt eitt år i Studenttinget på NTNU, representert NTNU på landsmøta i Norsk Studentorganisasjon i 2014, 15, 16 og 17, eitt år som leiar for Tekna Student NTNU og eitt år som leiar for Tekna Student nasjonalt. No ønskjer eg å verte din mann inn i styret!

Eg har ikkje éin hjartesak, og ingen bør bli valt inn i styret med ein agenda om å oppnå ein eller to ting. Det vert for snevert. Sett bort i frå pågåande prosessar, veit ingen kva som kjem opp i styret det neste året. Men i relevante prosessar skal eg sørge for at vi prioriterer ressursar og tiltak smartare. NTNU må redusere fråfallet sitt, ta betre hand om studentar som treng fagleg eller personleg veiledning, tenke tilrettelegging for studentfrivilligheit og læring i campusutvikling og ta grep for å betre emnar og program!

Eg er overtydd om at eg vil gjere ein god jobb på vegne av deg og alle andre NTNU-studentar. Eg kjennar NTNU godt, og har erfaring med styrearbeid og politisk påverking på nasjonalt nivå, noko som vil vere ein styrke inn i styrearbeidet.

Kontakt meg gjerne med spørsmål! christoffernesse@gmail.com eller @labahra

Godt val,

Christoffer

English

 

I’m studying Mechanical Engineering (4.), specializing in safety and reliability. Before I commenced my studies at NTNU in 2013, I took a permit of completion as an Industrial Mechanic, and a year with engineering courses in France.

As for my relevant experience, I’ve spent a year in the Student Parliament at NTNU (2014), represented NTNU at the annual meetings in the National Union of Students in 2014, 15, 16 and 17, a year as leader of Tekna Student NTNU (2015) and a year as leader of Tekna Student nationally (2016).

Now I want to become your representative on the Board of Directors.

I do not have one single main goal, I believe no one should be elected with an agenda of accomplishing just one or two things. Instead a wider perspective is necessary. Neglecting the ongoing issues, it is impossible to say what matters next years board may have to tackle. But I will ensure that we prioritise resources smarter. NTNU must reduce the dropout level, take better care of students that need professional or personal guidance and take action to improve courses!

I firmly believe that I will do a good job on behalf of you and all other NTNU-students. I know NTNU well, I have extensive experience with board-work and influencing national policies, all strengths I will use when representing you.

I hope you give me your vote, and contact me if you have any questions!

Christoffer