Mikkel Lindheim

Hei!

Mitt navn er Mikkel og jeg ønsker å bli din styrerepresentant.Mikkel Lindheim

Gjennom studietiden har jeg hatt et brennende engasjement for studentpolitikk og studenters rettigheter. Jeg ønsker at alle som studerer på NTNU skal ha en så god opplevelse av sin tid som student som mulig. Mitt bidrag til dette har vært gjennom studentpolitikken, som tillitsvalgt på kullnivå, fakultet og nå i Studenttinget. I tillegg til studentpolitikk var jeg frivillig under ISFIT 2013, og er en aktiv deltaker i mannskoret på Indøk. Jeg ønsker å fortsette arbeidet for en best mulig studietid i året som kommer gjennom å være en klar stemme for studentenes ønsker og behov i styret.

Som styrerepresentant vil jeg jobbe for et bredt akademisk samarbeid mellom alle campuser og byer, slik at vi som studenter kan få det beste faglige tilbudet, uavhengig av hvilken by vi bor i til daglig. Fusjonen har samlet de smarteste forskerne, mest kunnskapsrike professorene og glupeste studentene i landet i et universitet, og vi som studenter må sørge for at mulighetene dette gir oss blir utnyttet.

Jeg mener også at NTNU trenger å tenke nytt om hvordan fag undervises. NTNU bør vektlegge det å undervise i karriereløpet til de ansatte, slik at professorer ser en større verdi i å holde gode forelesninger. NTNU bør også ansette universitetslektorer, fagpersoner som kun er ansatt for å undervise og har muligheten til å vie all sin tid til å gi oss et godt utbytte av timene vi bruker i klasserommene. Hvordan undervisning og vurderinger gjennomføres må også revurderes. Ikke alle fag læres like godt i et auditorium med 500 studenter, og ikke alle kunnskaper testes like godt med en 4 timers skriftlig eksamen.

En siste ting jeg vil trekke frem er et fokus på utveksling. Alle som ønsker det skal ha muligheten til å ta minst et semester i utlandet, og NTNU må legge til rette for dette i alle studieprogram. Det må være lettere å få godkjent fagplaner, selv om man ikke klarer å matche fagene fra NTNU 100%.

Stem på meg!

English

Hi!

My name is Mikkel, and I want to be your student representative on the Board of NTNU.

Throughout my time at NTNU, I have had a passion for student politics and defending students’ rights. I wish for all students at NTNU to have the best possible experience of their time as students as possible. My contribution to making a better student life has been through student politics, as a student representative at both class and Faculty level, and at the present as a representative on the Student Council at NTNU. I wish for you to give me the possibility to continue my work for creating a better student world in the year to come, through being a clear voice for the students’ wishes and needs on the NTNU Board.

As a board member, I will work to strengthen the broad academic collaboration we have between all campuses and cities, so that we as students may have the best academic opportunities avaliable, regardless of which city we live in. The merger of «Old NTNU» and the former university colleges has gathered the best and brightest scientists, professors and students in Norway in a single University, and we as students must work to ensure that the possibilites this offers are utilized.

I also think that NTNU needs to rethink how subjects are taught. NTNU should make teaching and researching equally important in the career path of the employees, so that the professors sees good lectures as having an equal value to being a productive researcher. We also need to reconsider how the classes are taught. Not all subjects are best conveyed in an auditorium with 500 students.

Finally, I wish to focus on exchange semesters. Everyone who wishes to take a semester abroad should have the possibility to do so, and NTNU needs to make this a priority in all study programmes. Taking a semester abroad allows you to learn about another country’s culture, and helps you get a perspective on your education that you can not get by only staying in Norway.

Vote for me!