Lars Føleide

Studieprogram: Informatikk

Årstrinn: 4

Alder: 38

 

 

Kandidatpresentasjon:

Masterstudent informatikk 4. året, med spesialisering innen interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi. Ble valgt inn i Studenttinget høsten 2015 og har i ettertid vist et brennende engasjement for studentpolitikken og studentvelferden. Er en svært engasjert student, langt over gjennomsnittet, som gladelig tar på meg mange og tunge verv. Men også mindre roller som tillitsvalgt, f.eks deltakelse i referansegrupper. Samt større roller, som deltakelse i Læringsmiljøutvalget hvor det rapporteres direkte til NTNUs styre. Ble 12. april 2018 gjenvalgt til Velferdstinget, studentenes talerør inn mot Studentsamskipnaden Sit – vårt svar på velferdsstaten.

 

Har i mange år vært aktiv i både Studenttinget (STi) og Velferdsstinget (VT), med verv i Læringsmiljøutvalget (LMU), Velferdsrådet og Boligrådet. Er også engasjert i idretten, med tillitsverv i NTNUi Squash som IT-ansvarlig over flere år, deltakelse på NTNUi gruppeledersamlinger, generalforsamlinger, etc. Skal 20. april 2018 til Landsmøtet med Norsk studentorganisasjon (NSO) sammen med 180 andre delegater fra hele landet for å bestemme studentpolitikk for 230.000 studenter (www.student.no/LM).

 

Av relevant utdanning vil jeg trekke frem en master fra Universitetet i Oslo (UiO) med fokus på digitalisering og langsiktig innovasjonsledelse, et satsningsområde for NTNU, samt en master (siviløkonom) fra Norges Handelshøyskole (NHH) med fokus på strategi, ledelse, økonomisk styring og markedsføring.

 

 

Candidate presentation:

Masterstudent informatics 4th year, specializing in interaction design, gaming- and learning technologies. Were elected to join NTNU Student Parliament in 2015 and have since shown a never-ending passion for student politics and student welfare. I’m a motivated student, far above average, who gladly take on many and heavy volunteering positions. But also minor roles as a trustee, like participation in reference groups. As well as bigger roles, like participation in the LMU (Learning environment committee) – while report directly to NTNU Board of Directors. Got reelected april 12th 2018 to a new period at The Welfare Council, the student voice of Sit – our answer to the welfare state.

 

Have for many years been active at the Student Parliament and The Welfare Council, with trustee positions at LMU, Welfare Advisory Board and Housing Advisory Board. Also active in sports, with a trustee position in NTNUi Squash as IT responsible for many years, having participated in group leader gatherings, annual general assemblies, etc. Will be attending a national student gathering (NSO) april 20th 2018 with 180 other delegates from all over the country to decide student politics for 230.000 students (www.student.no/LM).

 

Of relevant education I wish to mention a master from University of Oslo (UiO) with focus on digitalization and long-term innovation management, a focus area for NTNU, and an MBA from Norwegian School of Economics (NHH) with focus on strategy, leadership, financial management and marketing.