Uncategorized

Annonsering av studentvalget

Endelige rammer for studentvalget høsten 2021 er på plass. Det skal velges et helt nytt Studentting med 25 representanter og ny ledelse, samt instituttillitsvalgte (ITV) og fakultetstillitsvalgte (FTV) til Studentråd på alle fakultetene. De som blir valgt inn sitter i et år fra 1. januar til 31. desember 2022. 
 
Nominasjonsperioden, altså perioden man kan sende inn sitt kandidatur, åpner mandag 18. oktober og stenger fredag 29. oktober. Deretter er valget åpent for stemmegivning i perioden mandag 1. november til og med torsdag 4. november. 
 
Kandidater og informasjon om valget til Studenttinget finner man på denne nettsiden. 

Informasjon om og kandidater til valg av tillitsvalgte til Studentrådene ved de ulike fakultetene kan finnes på Studentrådenes nettsider og SoMe – kanaler. 

Valgstyret høsten 2021

De fire medlemmene som skal koordinere høstens studentvalg er satt. Sigurd Solheim, Amalie Farestvedt, Simon Løvdal og Jørgen Valseth utgjør valgstyret. Av de fire er det Jørgen Valseth som opptrer som valgstyreleder.

Valgstyret ser veldig frem til høstens Studentvalg. Vi skal jobbe målrettet og tett med studentrådene og Studenttinget for å sikre oss gode og engasjerte kandidater og en god oppslutning.

Jørgen Valseth, valgstyreleder

Studentvalget består av valg av instituttillitsvalgte (ITV) og fakultetstillitsvalgte (FTV) til Strudentrådene, samt valg av et nytt Studenttinget med ny ledelse. Datoene for Studentvalget er allerede publisert her på nettsiden. Nominasjonsperioden starter 18. oktober, valget åpner for stemmegivning 1. november, og resultatene for valget blir annonsert den 5. november.

Dette er de nye studentrepresentantene i NTNU-styret

Etter en spennende valgperiode kan vi endelig annonsere at Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth blir de nye studentrepresentantene i NTNU-styret! Sammen skal de sitte som styrerepresentanter i ett år fra 1.august 2021 til 31.juli 2022.

22 år gamle Amalie tar en mastergrad i nanoteknologi ved NTNU, hun ser fram til sin tid som studentrepresentant i NTNU-styret.

– Jeg setter pris på tilliten så mange studenter har vist meg, og ser frem til et spennende år i styret, sier en fornøyd Amalie Farestvedt
Jørgen er 24 år gammel og går Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han gleder seg til å representere studentene i NTNUs øverste organ fra august.

– Jeg er overlykkelig over å få denne muligheten til å representere alle NTNUs studenter i styret det neste året! Spesielt gleder jeg meg til å få være med på å utvikle NTNU i lys av pandemien, med fokus på blant annet studentfrivillighet, psykososial helse og undervisning, sier en takknemlig Jørgen Valseth
Universitetsstyret er det øverste organet ved NTNU og har ansvar for de overordnede linjene ved organisasjonen.

Jørgen Valseth sier han gleder seg til å representere studentene i NTNU-styret. Til vanlig studerer han til å bli sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse. Foto: Jonatan@nordbye.com

– Det blir et spennende år å sitte i NTNU-styret, med viktige saker som campussamling, tilsetting av ny direktør og forhåpentligvis mer gjenåpning av samfunnet. Vi gleder oss til å se de nye studentrepresentantene ta plassene sine rundt styrebordet, sier sittende styrerepresentant Mathilde Sjøhelle Eiksund

Denne våren ble store deler av styret byttet ut, og det har blitt valgt inn interne og eksterne representanter for 4 nye år.

– Det er veldig fint at de nyvalgte studentene får kommet inn i et nytt styre. Da sitter man i større grad på samme erfaringsgrunnlag og blir en viktig stemme i avgjørelsene som, sier sittende styrerepresentant Simen Ringdahl.

Fra perioden 26.04 til 29.04 kunne studenter ved NTNU stemme på hvem som skulle bli de nye studentrepresentantene i styret, det var 8 kandidater totalt og det skulle velges inn en kvinnelig og en mannlig representant. Det ble også valgt inn to varamedlemmer, Arja Pedersen og Torjus Levisen Johansen.

I år var det 40 248 stemmeberettigede studenter på NTNU. Av disse var det 3864 som stemte i valget, noe som gir en oppslutning på 9,60%. Dette er 54 stemmer færre enn året før, og da var oppslutningen 10.12%. Det ble behov for kvotering for varamedlem blant de mannlige studentene.

Valgstyreleder Simen Ringdahl skulle gjerne sett at valgoppslutningen var høyere, men erkjenner at pandemien gjør det vanskelig å nå ut til studentene.

– Valgstyret er storfornøyd med en spennende valgkamp og de to nye styrerepresentantene.  Vi er også svært imponert over innsatsen til alle kandidatene som stilte, sier Ringdahl.

Amalie Farestvedt studerer til å bli nanoteknolog, og blir den kvinnelige representanten i NTNU-styret. (Foto: Fredrik Framhus)

Annonseringen av resultatene ble utsatt fra 30. april til 4. mai. Bakgrunnen for dette er at valgstyret gjorde en feil i forkant av valgkampen. En av kandidatene, Mahgol Afshari, hadde ikke tilstrekkelige norskkunnskaper til å være valgbar, jfr. NTNUs valgreglement. Dette skulle valgstyret avklart før valgkampen. Etter god og tett dialog med kandidaten over helgen har valgstyret vedtatt å trekke kandidaturet til Mahgol. Valgstyret har derfor vedtatt å gjennomføre en ny opptelling av stemmene etter å ha trukket kandidaturet. Valgstyret beklager dette, spesielt siden kandidaten var den som fikk flest stemmer under studentvalget. Mahgol fikk 1216,67 stemmer.

Leder av studentenes valgstyre, Simen Ringdahl, beklager feilen og mener dette viser behovet for tydeligere retningslinjer for inkludering av internasjonale studenter.

– Krav om norskkunnskaper i NTNU-styret er høyt, noe som gjør det vanskelig for internasjonale studenter å engasjere seg på øverste hold på NTNU. Det høye antallet stemmer Mahgol fikk i dette valget viser at det er et stort engasjement for inkludering av de internasjonale studentene, og et engasjement vi må bli flinkere til å lytte til fremover, sier Ringdahl.

Mathilde Eiksund, medlem av valgstyret og sittende styrerepresentant, forteller at det er trist at kandidaturet måtte trekkes, men har tro på at de nye styrerepresentantene kommer til å representere studentmassen godt på tross av feilen som har skjedd.

– Nå er det viktig at de nye styrerepresentantene får rom til å vokse inn i styrevervet. Vi er sikre på at de kommer til å gjøre en strålende jobb i det som blir et viktig og avgjørende år for NTNU, sier sittende styrerepresentant og medlem av valgstyret, Mathilde Eiksund.

For mer informasjon og fullstendig liste over resultatene sjekk ut studentvalget.no, eller kontakt valgstyret ved Studenttinget NTNU på telefon 90979056 og på mail valgstyret@stundettinget.no.

Studenttinget NTNU er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU. STi består av 25 representanter fra hvert av studiebyene til NTNU, i tillegg er også alle fakultet representert. STi arbeider for å ivareta studentens rettigheter og plikter.

Siste mulighet til å stemme i studenvalget!

Studentvalget ved NTNU nærmer seg slutten, og kl 23.59 i dag går fristen ut for å stemme på de du vil skal representere studentene i året som kommer.

Det skal velges to studenter til NTNU-styret, samt tillitsvalgte på fakultet og institutt. Alle studenter ved NTNU har stemmerett.

Du kan stemme på dine favorittkandidater her.

De tillitsvalgte sørger for at studentene blir hørt i saker som betyr noe for studiehverdagen. Dette gjelder alt fra rettigheter rundt eksamen, til studentenes psykososiale miljø. En stemme i studentvaglet bidrar til å støtte de tillitsvalgte som fremmer studentenes interesser i møte med ledelsen.

Still som tillitsvalt til studentråd

No kan du stille som tillitsvalt til studentråda ved NTNU! Kvart fakultet har eit studentråd, og her sit det tillitsvalte frå heile fakultetet. Å sitte i studentråd er ein fin måte å bli kjent med studentar innan fagmiljøet sitt på tvers av studier, og samtidig gjere ein forskjell for dei du studerer med. Det er mogleg å stille dei to neste vekene, fram til søndag 15. april.

Les meir om val til studentråda her.

NTNU har eit velfungerande studentdemokrati der studentråda speler ei viktig rolle. Dei tillitsvalte i studentråda jobbar for at studentane skal få ein betre kvardag i saker som gjeld eksamen, psykososialt miljø, varsling. Dei tillitsvalte jobbar både nært på studentane, gjennom å vere synlege i klassa, halde kontortid og gjennom samarbeid med andre tillitsvalte. Samtidig jobbar dei tett på leiinga ved institutta og fakultetet, som gjer det mogleg å få til gjennomslag som betyr noko for studentane i den tida dei er på NTNU.

Som student kan du stille som tillitsvalt på det fakultet du høyrer til. Studentråda vel både fakultetstillitsvalte (FTV) og instituttillitsvalte (ITV). Det er studentane ved kvart institutt og fakultet som stemmer fram sine tillitsvalte. Stillingane som tilltsvalt på institutt- og fakultetsnivå er honorerte.

Har du sett den nye heimesida til studentråda? Klikk deg inn på studentrad.no, finn ut kva fakultet og institutt som gjeld for deg, og les deg opp på studentrådet ditt. Her finn du også oversikt over kva som skal veljast i ditt studentråd, og kven som er dine tillitsvalte i dag.

Still til NTNU-styret

No er det endeleg mogleg å stille som kandidat til NTNU-styret! Kandidatskjemaet ligg ope på studentvalget.no fram til søndag 18. april kl 23.59.

Om du er interessert i å stille oppfordrar vi deg til å melde inn kandidaturet ditt. Om du er nysgjerrig men framleis usikker, er du velkommen til å ta ein uformell prat med sittande styrerepresentantar om laust og fast rundt vervet.

Det er framleis mogleg å nominere kandidatar som du meiner hadde gjort ein god jobb i vervet.

Kven blir dei neste til å representere studentane i NTNU-styret?

Kunngjering av studentvalet

Endelege rammer for studentvalet våren 2021 er på plass, og skal veljast to nye studentrepresentantar til NTNU-styret, ei kvinne og ein mann. Dei som blir valte skal sitte i eit år fra 1. august 2021 til 31. juli 2022. Desse to får også tilbod om frikjøp frå studiet i perioden og ei heltidsstilling som del av Studenttingets leiargruppe.
 

På mandag er det 4 veker til studentvalet opnar den 26. april. Det blir mogleg å stemme på styrekandidatane til og med torsdag den 29. april. Før valet opnar er det planlagt for ein nominasjonsperiode på to veker der det blir mogleg å stille til styret. Det blir mogleg å melde kandidaturet sitt allereie frå den 6. april til og med 18. april. Kandidatane blir annonserte mandag 19. april, og dei får høve til å drive éi veke med valkamp før valet opnar.

Det skal også veljast tillitsvalte studentar for institutta og fakulteta ved NTNU. Val av desse foregår samtidig som val til NTNU-styret. Følg med på informasjon frå studentrådet ditt for kva du kan stille til og når du kan stemme.

Bildet viser dagens studentrepresentantar i NTNU-styret på Gamle bybro i Trondheim.

Nominer nokon til NTNU-styret

No opnar vi for at du kan nominere nokon du meiner kunne gjort ein god jobb som studentrepresentant i NTNU-styret. Vi ser etter flinke studentar frå heile NTNU som kunne tenke seg å dedikere eitt år til styrearbeid. Kjenner du nokon som burde stille?

Om du nominerer nokon, vil valstyret sende ein uforpliktende e-post med informasjon om stillinga til dei som blir nominert. Merk at dette ikkje er det same som å melde kandidatur, så den nominerte må melde inn kandidaturet sitt sjølv om vedkomande ønsker å stille. Det blir mogleg å melde inn kandidaturet sitt frå 6. april fram til 18. april.

Alle studentar ved NTNU kan stille til NTNU-styret, uansett studieby. Vi håper å få inn mange flinke kandidatar til vårens studentval, og håper fleire vil hjelpe oss med å nå ut til dei mange dyktige studentane som går på NTNU.

Har du spørsmål? Kontakt oss på valgstyret@studenttinget.no

Sjekk stemmeretten din

Siste veka i april opnar valet av studentrepresentantar til NTNU-styret, samt val av institutt- og fakultetstillitsvalte. For å kunne avgi stemme når valet opnar, må du stå i manntalet til NTNU. Det kan vere lurt å dobbeltsjekke at dette er i orden.

Frå i dag og fram til 5. mars er det mogleg å sjekke at du er oppført på riktig institutt og fakultet. Vi anbefaler deg å sjekke dette, så du er sikker på at du får stemt på tillitsvalte ved ditt eige institutt og fakultet. Dette gjeld også for studentane som har registrert stemmestad i studentweb.

Du kan sjekke manntalet og eventuelt sende inn klage på manntalet i valgweb dersom noko ikkje stemmer.

Valgstyret for våren 2021 er valgt

De fire medlemmene som skal koordinere vårens studentvalg er bestemt. Anna Juell Johnsen, Simon Løvdal, Mathilde Sjøhelle Eiksund og Simen Ringdahl utgjør valgstyret. Av de fire er det Simen Ringdahl som opptrer som valgstyreleder.

Vi gleder oss stort til vårens valg. Vi skal jobbe tett med studentrådene for å sikre oss gode kandidater og en god oppslutning.

Simen Ringdahl, valgstyreleder

Datoene for årets valg er allerede publisert etter at NTNUs valgreglement ble endret i styremøte 11. februar.

Resultatene for valget blir publisert den 30. april.

Skip to content