STYRET VED NTNU

Her finner du informasjon om NTNUs styre.

Alle universiteter i Norge har et universitetsstyre. Styrets oppgave er beskrevet i universitets- og høyskoleloven som det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av loven at styret selv skal treffe vedtak. Styret skal trekke opp strategien for institusjonens virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen. Styret ansetter ledelsen (rektoratet og dekanene), trekker opp strategier, fastsetter mål og resultatkrav, legger frem regnskap og vedtar budsjett. Styret har med andre ord ansvar for de ‘overordnede linjene’ i NTNUs virksomhet, og legger føringer for hvordan organisasjonen skal drives. Rektor fungerer som NTNUs daglige leder mellom styremøtene, og rapporterer til styret. I NTNUs tilfelle har vi en ansatt rektor, noe som vil si at rektor ikke er styreleder, og ei heller i styret. 

Styret har møte 9-10 ganger i året – vervet er honorert av Kunnskapsdepartementet. Studentene velges for perioden 1. august – 31. juli.

Studenter som velges til styret får også tilbud om en heltidsstilling i Studenttingets ledergruppe, som innebærer permisjon fra studiene i ett år.

Styret 2022-2023

NTNUs styre består av 11 medlemmer. Fire av disse er eksterne medlemmer, og syv er interne. De eksterne styremedlemmene har i utgangspunktet ingen tilknytning til NTNU og kommer derfor med verdifulle synspunkter utenfra. De interne medlemmene har tilknytning til NTNU. Tre av disse er fast vitenskapelige ansatte. Én er fra de teknisk-administrative ansatte, én er fra de midlertidige vitenskapelige ansatte, og to er studenter. 

Bilde: Thomas Høstad / NTNU

Heltidsstilling i Studenttinget

De to studentene som velges til styret får tilbud om en heltidsstilling i Studenttingets ledergruppe, slik at de kan ta permisjon fra studiet mens de sitter i styret og arbeide fulltid med studentpolitikk og styrearbeidet. De får kontor hos Studenttinget på Oppredningen, Gløshaugen. Studenttinget er det øverste organet for studentene ved NTNU.

Studenttinget diskuterer politiske saker ved universitetet og vedtar på vegne av NTNUs 43 000 studenter hva studentene mener. Studenttinget har møte én gang i måneden. Studenttinget velger hvert år et arbeidsutvalg som jobber fulltid med å utforme saker og politikk, samt følge opp Studenttingets vedtak. Dersom et studentvalgt styremedlem takker ja til stillingen i Studenttinget, blir de del av Studenttingets ledergruppe, og vil samarbeide med arbeidsutvalget om bl.a. Studenttingets daglige drift, politikkutforming, representasjon og oppfølging av de åtte studentrådene.

Styrevervet honoreres av KD tilsvarende ca. en 40% stilling.
Studenttingsstillingen lønnes tilsvarende ca. 60% for utgjøre 100% stilling i et år.

0
Medlemmer i styret
0
Studenter i styret

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om studentvalget kan du når som helst ta kontakt med valgstyret.

Hopp rett ned til innholdet