Kandidat til NTNU-styret

Presentasjon:

Hei!
Her er hvorfor akkurat jeg stiller til NTNU-styret og hvorfor du burde stemme på akkurat meg:

Kort versjon:
Jeg ønsker å være din representant! Mine viktigste saker er:
  • Studentmedvirkning på alle nivå
  • Studenters rettigheter
  • Fokus på bærekraft i utdanning
  • Samarbeid på tvers av campusene

Jeg vil være en god studentrepresentant i NTNU-styret fordi:
  • Svært motivert for vervet
  • Ikke redd for å si ifra, og opptatt av å fremme studentenes saker og meninger
  • Erfaring som tillitsvalgt i studenttinget, på institutt- og fakultetsnivå
  • Glad i å jobbe sammen for å komme frem til gode løsninger
  • God oversikt over NTNU som organisasjon, god kjennskap til studentdemokratiet
   og frivilligheten

Ingeborg Pedersen Reigstad

Alder: 22
Studerer: Geologi (Bachelor), 3. år

Lang versjon:
Min hovedmotivasjon for stille som studentrepresentant i NTNU-styret, er at studentene trenger en tydelig stemme som fremmer studenters rettigheter og meninger. Det siste året har jeg vært fakultetstillitsvalgt ved fakultet for ingeniørvitenskap og vært representant i Studenttinget ved NTNU, og i vervene mine har jeg fått et innblikk i hvordan det er å representere studenter i møte med ansatte. Jeg har erfart at dette ikke alltid er en enkel jobb, men at man gjennom å være tydelig og å stille krav, kan få til mye. 

Et av mine fokusområder vil være å jobbe for å ivareta studentstemmen i alle ledd av organisasjonen. Det er viktig at studenter som engasjerer seg i referansegrupper, som tillitsvalgte og i frivillige verv, blir hørt – noe som kan oppleves som utfordrende i dag. Det er viktig med tydelig kommunikasjon mellom ansatte og studenter, og jeg vil jobbe for å bedre informasjonsflyten, spesielt utad til studentene. Som Norges største universitet har NTNU har et ansvar for å bidra til å løse utfordringene samfunnet står overfor. Bærekraft bør få en større plass i studieporteføljen, og når studenter går ut fra NTNU skal de ha en generell kunnskap om hvordan de kan bidra til et mer bærekraftig samfunn. Bærekraft handler heller ikke kun om klima og miljø – det inkluderer også god utdanning, likestilling, innovasjon og infrastruktur, samt ansvarlig forbruk og produksjon.

Etter fusjonen har det vært utfordringer knyttet til samarbeid på tvers av campusene. Det er ikke lett å samordne studieløp på tre campuser, og de digitale verktøyene som finnes i dag gjør det vanskelig å samarbeide over store avstander. Min erfaring er at alle campusene har ulik kompetanse og erfaring, som vi sammen kan bruke for å skape et samlet og faglig sterkt NTNU. Det er viktig med et sterkt studentdemokrati som står sammen, og dersom jeg blir valgt ser jeg frem til å jobbe tett med både de fakultetstillitsvalgte, Studenttinget og studentparlamentene i Gjøvik og Ålesund.

Studieåret vi nå skal inn i er svært spennende og innholdsrikt. Fremtidens HUMSAM-studier (FHS) og Fremtidens teknologistudier (FTS) skal ferdigstilles i 2021, det skal ansettes nye dekaner, prorektorer og viserektorer ved NTNU, og koronapandemien vil ha store konsekvenser for alle studenter og ansatte. Dette er saker som jeg ser på som utfordrende og spennende å ta tak i. For at det skal være best mulig å være student på NTNU må studentstemmen høres. Jeg ønsker å være din stemme inn i NTNUs øverste organ.

Lykke til og godt valg

Hvordan bør NTNU se ut om 5 og 10 år?

Om fem år er prosjektene Fremtidens teknologistudier og Fremtidens HUMSAM-studier fullførte. Som et resultat av dette er det mer interaktive forelesninger, og en ny SHoT-undersøkelse viser at studenter sliter mindre med ensomhet som et resultat av større interaksjon på campus og målrettede psykososiale tiltak. Det er nå en kultur for varsling og avviksmelding, og NTNU har fått på plass systemer som ivaretar de som opplever uønskede hendelser. Studenter anses som en naturlig del av beslutningsdyktige fora på NTNU, og deres meninger etterspørres og verdsettes. 

Om ti år er campusprosjektet ferdig, og alle studenter opplever å ha gode identitetsarealer og føler en tilhørighet til NTNU. Gjøvik, Ålesund og Trondheim har gode interaksjoner der man samarbeider tett både innenfor forskning og undervisning, og universitetet holder et høyt internasjonalt faglig nivå. Frivilligheten står sterkt i alle tre studiebyene, og det er en fellesskapsfølelse i universitetet og en kvalitetskultur som gjør NTNU til Norges beste universitet.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!