NTNU-styret

Hva er egentlig NTNU-styret?

Universitetsstyret ved NTNU («NTNU-styret») er NTNUs øverste organ, og har ansvar for at NTNUs virksomhet drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av Stortinget og Kunnskapsdepartementet (KD). 

Styret ansetter rektor og prorektorer, trekker opp strategier, fastsetter mål og resultatkrav, legger frem regnskap og forslår budsjett. Styret har med andre ord ansvar for de ‘overordnede linjene’ i NTNUs virksomhet, og legger føringer for hvordan organisasjonen skal drives. Rektor fungerer som NTNUs daglige leder mellom styremøtene, og rapporterer til styret.

Styret har møte 9-10 ganger i året – vervet er honorert av KD.
Studentene velges for perioden 1. august – 31. juli.

Studenter som velges til styret får også tilbud om en heltidsstilling i Studenttingets ledergruppe, som innebærer permisjon fra studiene i ett år.
Les mer om dette nedenfor.

Heltidsstilling i Studenttinget


De to studentene som velges til styret får tilbud om en heltidsstilling i Studenttingets ledergruppe, slik at de kan ta permisjon fra studiet mens de sitter i styret og arbeide fulltid med studentpolitikk og styrearbeidet. De får kontor hos Studenttinget i Gamle Fysikk, Gløshaugen.

Studenttinget (STi) er det øverste organet for studentene ved NTNU.
STi diskuterer politiske saker ved universitetet og vedtar på vegne av NTNUs 42 000 studenter hva studentene mener om saker. STi har møte én gang i måneden.

Studenttinget velger hvert år et arbeidsutvalg (AU) som jobber fulltid med å utforme saker og politikk for STi, og følge og STis politiske vedtak opp mot NTNU.

Dersom et studentvalgt styremedlem takker ja til stillingen i Studenttinget, blir de del av Studenttingets ledergruppe, og vil samarbeide med AU til daglig om bl.a. Studenttingets daglige drift, politikkutforming, representasjon og oppfølging av de åtte studentrådene.

Styrevervet honoreres av KD tilsvarende ca. en 40% stilling.
Studenttingsstillingen lønnes tilsvarende ca. 60% for utgjøre 100% stilling i et år.