Still spørsmål om NTNU-styret

I midten av mars skulle det egentlig avholdes en ‘Kandidatkveld‘ om valget til universitetsstyret ved NTNU.
Kandidatkvelden var ment å være en uformell samling hvor alle interesserte og nysgjerrige kunne få høre om det å sitte i universitetsstyret og Studenttingets ledergruppe, og stille spørsmål. 
På grunn av Koronavirus-pandemien måtte arrangementet avlyses.

I stedet oppfordrer vi alle til å stille de spørsmål de evt. måtte ha via skjemaet under.
Sittende styrerepresentanter (Per Kristian Røkkum Berget & Karoline Abildsnes) vil besvare spørsmålene, og svarene legges åpent tilgjengelig på denne siden.

Har du spørsmål du ikke ønsker skal legges ut her, kontakt styrerepresentantene på 
styrerep@studenttinget.no

Se også vår ‘FAQ’ (Ofte stilte spørsmål) om Studentvalget

Stilte spørsmål

Ja! Alle studenter ved NTNU kan stille til universitetsstyret.
Dersom du som studerer i Gjøvik eller Ålesund blir valgt, vil du få dekket reiser til og fra møter/seminarer med styret.

Men dersom du ønsker å takke ja til heltidsstillingen i Studenttinget, som tilbys alle valgte styrerepresentanter for studentene, må du flytte til Trondheim det året du er valgt.

I utgangspunktet må du være student mens du sitter i universitetsstyret. Du er dog valgbar til styret så lenge du har studierett ved NTNU. Dvs. at du kan sitte i styret så lenge du tar emner ved NTNU. Deltidsstudenter med >60% ansettelsesforhold ved NTNU er ikke valgbare som studenter til styret.

Dersom du vinner valget og takker ja til heltidsstillingen i Studenttinget, vil du få permisjon fra studiene det studieåret du er valgt.

Universitetsstyret har ca. 8-10 møter i løpet av ett år. Dette kan variere – i f.eks. forbindelse med ansettelse av ny rektor høsten 2019 hadde styret flere møter enn vanlig. Møtene varer vanligvis fra kl. 08:30 eller 09:00 til 15:00 eller 16:00.

Styret fatter vedtak i, og diskuterer, saker av ‘overordnet og prinsipiell karakter’. Dette kan være mye forskjellig – fellesnevneren er at styret skal ta diskusjonene som legger føringer for NTNUs overordnede retning. Skal vi f.eks. satse mer på utdanningskvalitet? Da tar styret en diskusjon på hvor mye midler som skal settes av til en strategisk satsing på utdanningskvalitet, og hvordan de skal brukes. Trenger vi nye retningslinjer IPR (imaterielle rettigheter) ved NTNU? Styret diskuterer hvilke prinsipper nye retningslinjer skal ta utgangspunkt i. Skal vi satse mer på bidrags- og oppdragsfinansiert forskning? Styret diskuterer hvilke insentiver må til.

Formelt sett har styret ansvaret for hele virksomheten ved NTNU – selv om svært mye beslutningsmyndighet er delegert ned til fakultetene. 

Styret har også en del saker som kommer igjen hvert år – f.eks. budsjett, årsplan og årsrapporter fra de mange instansene ved NTNU som rapporterer til styret om hvordan det står til med virksomheten. Når styret er enig om at noe må gjøres, instruerer de rektor til å følge opp saken og igangsette arbeid for å forbedre det.

Eksempler på saker i universitetsstyret fra 2019:
• Ansettelse av ny rektor 
• Vedtak budsjett og årsplan for 2020
• NTNUs samarbeid med vitenskapsaktører i Kina
• Oppnevninger til sentrale utvalg og råd, bl.a. Klagenemda, Skikkethetsnemda, SINTEFs råd, etc.
• NTNUs eiendoms- og selskapsportefølje
• Årsrapporter fra bl.a. Læringsmiljøutvalget, Arbeidsmiljøutvalget, Studentombudet, Klagenemda etc.
•  Undersøkelse om hvordan medvirkning og medbestemmelse oppleves hos ansatte ved NTNU

Nei. Kandidatdebatten 23. april arrangeres av valgstyret for å gi studentene mulighet til å bli bedre kjent med de ulike kandidatene og deres meninger, samt gi kandidatene anledning til å fronte sine hjertesaker og utdype hva de mener om ulike saker og hvorfor.

Valgstyret håper alle kandidatene vil delta, men har ingen myndighet til å kreve dette.

Aksel Tjora om styret:

Hør Aksel Tjora, professor i sosiologi og styremedlem for vitenskapelig ansatte, fortelle om det å sitte i universitetsstyret: