KVA ER STUDENTVALET?

NTNU har et omfattende studentdemokrati med representanter på alle nivå, fra programrådet til universitetsstyret, som jobber for dine interesser.  Disse velges av deg og de andre 42 000 studentene ved NTNU, og velges to ganger i året. 

Hvert år velges det studenter til bl.a. Studenttinget, Velferdstinget, universitetsstyret og Studentrådene (Fakultets- og instituttillitsvalgte). 
Valgene foregår som regel samtidig hvert semester. ‘Studentvalget’ er derfor en fellesbetegnelse alle valgene til studentdemokratiet. Alle studenter ved NTNU har stemmerett, og kan stille til valg. Forutsetningen er at man har betalt semesteravgiften, og er riktig registrert i manntallet, særlig om man stiller til et institutt eller fakultet. Det forutsettes også at man planlegger å være student i perioden man velges for. Man må også beherske norsk som arbeidsspråk.

 

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP

Studentrådet ved Fakultet for Ingeniørvitenskap består av 19 instituttillitsvalgte (ITVer), samt 3 fakultetstillitsvalgte (FTVer). FTVene har kontor på Gløshaugen, og ITVene våre holder til på det campuset og i den studiebyen de studerer ved.
Som ITV er man bindeledd mellom studentene og instituttet, og som FTV bistår du ITVene i deres arbeid, samt tar opp saker som er relevant for fakultetet.
I vårsemesteret blir det valgt ny ITV til følgende institutter, som sitter august-juni:
IMT, IGP (2 stk), MTP, EPT (2 stk), IBM (2 stk), IHB og IVB.
I høstsemesteret blir det valgt ny ITV til følgende institutter, som sitter januar-desember:
IMT, IGP, MTP (2 stk), KT (2 stk), EPT, IHB og IVB
I tillegg blir det valgt 2 FTVer i høstsemesteret og 1 i vårsemesteret. Det skal alltid være minst én FTV fra et ingeniørstudium og én fra et sivilingeniørstudium.

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR ØKONOMI

Det skal velges 8 nye tillitsvalgte ved Fakultet for økonomi denne våren, disse vervene strekker seg over en periode fra august (2021) til juni (2022). I Trondheim skal det velges én ITV ved IØT, én ved HHS og to ved ISØ. I Ålesund skal det velges én ITV ved IIF og i Gjøvik skal det velges én ITV ved IØT. I tillegg skal det velges to nye FTVer, én ved IØT og én ved ISØ. Hele studentrådet ØK består av 10 instituttillitsvalgte (ITVer) og 4 fakultetstillitsvalgte (FTVer) og representerer studentmassen ved Fakultet for økonomi. FTVene har kontor i Berg-bygget på Gløshaugen i Trondheim, ITVene ved IIF har kontor ved studenthuben i 4. etg. I K-bygget (Kompasset), resten av ITVene er tilgjengelige der studentene holder til. 

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR samfunn- og utdanningsvitenskap

Det skal velges 14 nye tillitsvalgte ved Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap. Vervene gjelder fra høsten 2021 til våren 2022. I Trondheim skal det velges én instituttillitsvalgt (ITV) ved IGE, to ved ILU, to ved IPL, èn ved ISA, to ved ISS, èn fast og én vara ved IPS, èn ved SOSANT og èn LTV. I tillegg skal det velges to fakultetstillitsvalgte (FTV). Studentrådet SU består av de tillitsvalgte studentene ved Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) ved NTNU. Studentrådet består av fire fakultetstillitsvalgte (FTV), og instituttillitsvalgte (ITV) fra hvert institutt ved SU. Programtillitsvalgte (PTV) ved enkelte tverrfaglige studieprogrammer sitter også i Studentrådet. Studentrådet SU deler kontor med Studentrådet HF i ‘Gata’ på Dragvoll (Bygg 2, nivå 3). I tillegg har vi kontor på Kalvskinnet (Lysholm, rom: BR1.066).

 

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP

Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap består av tillitsvalgte på fakultet, institutt og studieprogram. Vi har tillitsvalgte i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, og har kontor på campus Øya i Trondheim. Som tillitsvalgt er du studentenes representant i møter med ledelsen på studieprogram, institutt eller fakultet.

Ved vårens valg:

To fakultetstillitsvalgte, en studieprogramtillitsvalgt medisin, seks instituttillitsvalgte fordelt på Institutt for helsevitenskap i Ålesund, helsevitenskap i Gjøvik, samfunnsmedisin og sykepleie, nevromedisin og bevegelsesvitenskap, klinisk og molekylær medisin og sirkulasjon og bildediagnostikk.

Ved høstens valg:

To fakultetstillitsvalgte og fem instituttillitsvalgte fordelt på Institutt for helsevitenskap i Ålesund, helsevitenskap i Gjøvik, samfunnsmedisin og sykepleie, nevromedisin og bevegelsesvitenskap og psykisk helse.

Alle stillingene i Studentrådet er honorert med minst 100 timer/semester, og som tillitsvalgt i Studentrådet kan du søke særplass i praksis. Alle stillingene har varighet i ett år med oppstart i juli eller januar med mindre annet er spesifisert.

Kontakt oss: studentrad@sr-mh.no

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studentrådet ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved NTNU har tillitsvalgte i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Det består av en lektortillitsvalgt, fire fakultetstillitsvalgte (FTV) og 19 institutttillitsvalgte (ITV) for instituttene Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), Institutt for elektroniske systemer (IES), Institutt for matematiske fag (IMF), Institutt for elkraftteknikk (IEL), Institutt for teknisk kybernetikk (ITK), Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) og Institutt for IKT og realfag (IIR). Ved vårens hovedvalg velges følgende representanter for et år:

Trondheim: 1 FTV (realfag), 1 FTV (valgfri), 1 ITV IDI (bachelor), 1 IDI (siving), 1 IES (bachelor), 1 IMF (siving), 1 IEL, 1 ITK, 1 IIK.

Gjøvik: 1 IDI, 1 IIK

Ålesund: 1 IIR

I tillegg skal det være suppleringsvalg der følgende representanter velges for et halvt år:

Trondheim: 1 ITK

Ålesund: 1 IIR

Alle stillingene i Studentrådet IE har oppstart i august og er honorert.

Kontakt oss: medlem@sr-ie.no.

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP

Studentrådet ved det naturvitenskapelige fakultetet (NV-fakultetet) representerer alle som studerer naturvitenskap ved NTNU. Vi består av 25 flinke studenttillitsvalgte fra forskjellige studier i både Trondheim og Ålesund. Våre tillitsvalgte sitter i viktige møter og organer der de sørger for at studentenes stemme alltid blir hørt. De fakultetstillitsvalgte jobber tett opp mot fakultetet, mens de institutt-tillitsvalgte jobber tett opp mot hvert instituttArbeidet varer i ett år, det er honorert og arbeidsspråket er norsk. 

Dersom du har lyst til å bli en studenttillitsvalgt så kan sjekke hvilke stillinger som er ledig for ditt studium herunder og stille til valg. I parentes ser du hva forkortelsen til instituttet står for og dersom det er flere spesifikasjoner for studium så står det også her. Hvis du har spørsmål så svarer vi mer enn gjerne på ftv@sr-nv.no. 

Om våren velges: 

  • Ingeniørstudenter: Fakultetstillitsvalgt, IBF (bioingeniørfag), IMA (materialteknologi) 
  • Sivilingeniørstudenter: IKP (kjemisk prosessteknologi), IKJ (kjemi), IFY (fysikk)IBT (bioteknologi og matvitenskap), IMA (materialteknologi) spesifikt industriell kjemi- og bioteknologi-studenter. 
  • Bachelor- og masterstudenter i realfag: IBI (biologi) NB! 2-årige masterstudenter velges på våren, IBA (biologiske fag Ålesund). 
  • Lektorstudenter som har biologi, kjemi eller fysikk: lektortillitsvalgt. 
  • Åpen post*: Fakultetstillitsvalgt. 

* Alle studenter kan stille til dette så lenge de tilhører NV-fakultetet. 

Om høsten velges: 

  • Ingeniørstudenter: IBF (bioingeniørfag), IBA (biologiske fag Ålesund) spesifikt bioingeniørfagstudenter, IBI (biologi). 
  • Sivilingeniørstudenter: Fakultetstillitsvalgt, IKP (kjemisk prosessteknologi), IMA (materialteknologi) spesifikt materialteknologi-studenter. 
  • Bachelor- og masterstudenter i realfag: Fakultetstillitsvalgt, IBI (biologi) spesifikt2-årige masterstudenter, IKJ (kjemi), IFY (fysikk), IBT (bioteknologi og matvitenskap) spesifikt bioteknologi masterstudenter, IBT (bioteknologi og matvitenskap) spesifikt matvitenskap, teknologi og bærekraft-studenter. 

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR ARKITEKTUR OG DESIGN

Studentrådet ved fakultet for Arkitektur og Design (AD-fakultetet) representerer alle som studerer arkitektur, design, planlegging eller kunst ved NTNU. Vi er 13 studenttillitsvalgte fra forskjellige studier i både Trondheim og Gjøvik. Våre tillitsvalgte sitter i møter og organer slik at studentenes stemme alltid blir hørt. De fakultetstillitsvalgte jobber tett opp mot fakultetet, mens de institutt-tillitsvalgte jobber tett opp mot hvert institutt.  Arbeidet varer i ett år, det er honorert og arbeidsspråket er norsk. 

Hvis du har spørsmål så svarer vi på ftv@sr-ad.no. Vi er også å finne på studentdemokratiets lokaler på Oppredningen, Gløshaugen, mandager mellom 15.00-17.00.  Hvert semester skal det velges én ny institutt-tillitsvalgt per institutt. Det skal også velges 1-2 fakultetstillitsvalgte. 

 Våren 2021 skal følgende tillitsverv velges: 

2 fakultetstillitsvalgte,

Institutt-tillistvalgt: Kunstakademiet (KIT) , Institutt for Arkitektur og planlegging (IAP) , Institutt for Arkitektur og teknologi (IAT) , Institutt for Design Trondheim (ID), Institutt for Design Gjøvik (ID) .

STUDENTRÅDET DET HUMANISTISKE FAKULTET

Det skal velges tre nye Fakultetstillitsvalgte (FTV), ti nye Instituttillitsvalgte (ITV) og en Programtillitsvalgte (PTV). Vervene gjelder for 2 semestre; fra høsten 2021 til våren 2022. Ved våren 2021 skal det velges ny Internt ansvarlig- Kommunikasjonsansvarlig- og Læringsmiljøansvarlig FTV, samt ITV’er hos alle våres institutter (en eller to (avhengig av hvilket institutt. Studentrådet HF består av de tillitsvalgte studentene ved Det humanistiske fakultet. Studentrådet består av fire FTV’er, to eller tre ITV’er fra hvert institutt på HF, to Programtillitsvalgte (PTV) fra Europastudier og en Lektortillitsvalgt (LTV) for lektorstudenter ved ISL og Historie studiene. Studentrådet HF deler kontor med Studentrådet SU i “Gata” på Dragvoll (Bygg 2, nivå 3)

Hvilket studentråd er mitt?

Alle studieprogram på NTNU er tilknyttet et fakultet, og alle fakultet har et studentråd. Trykk på lenken under for å få oversikt over alle studieprogram og hvilket fakultet ditt tilhører. Er du fortsatt usikker kan du ta kontakt med din studieveileder, eller noen i studentdemokratiet.

Hopp rett ned til innholdet