Kandidater til universitetsstyret 2019/2020

KANDIDATENE ER NÅ OFFENTLIGGJORT

Trykk her for å lese om de forskjellige kandidatene kandidatene

Det skal velges en kvinne, og en mann. Disse vil inngå i universitetsstyret til NTNU. For å kunne stille kreves det at man er registrert student ved NTNU. Styrets arbeidsspråk er norsk, og gode norskkunnskaper er et krav for å stille.

De som velges får tilbud om en heltidsstilling i studentdemokratiet, som en del av ledergruppen til Studenttinget. Det gis permisjon fra studier for det studieåret man sitter i stillingen.

Styret er NTNUs øverste organ, hjemlet i §9 av universitets og høyskoleloven. Styret tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved universitetet, og at virksomheten drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av Stortinget og Kunnskapsdepartement. Styret skal trekke opp strategiene, fastsette mål og resultatkrav og legge fram regnskap og forslag til budsjett. Styret ansetter rektor.
Det heter også at styret, etter §9.1(3) «.. skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.»

Styret er altså et strategisk styrings- og kontrollorgan for NTNU, som svarer til Kunnskapsdepartementet.

Har du spørsmål til vervet så gjerne send en mail til de nåværende styrerepresentantene:

philiplautin@gmail.com
siri.arn@gmail.com