Erik Anders Sæter

Mitt navn er Erik Anders Sæter og jeg ønsker å bli din styrerepresentant. Jeg går for øyeblikket på andre året statsvitenskap og fullfører bachelor neste semester. Grunnen til at jeg stiller som styrerepresentant er fordi jeg har lyst til å være med å påvirke hvordan NTNU skal se ut i framtiden og føler dette er det rette vervet for å oppnå det. Tidligere har jeg innehatt verv i diverse styrer, samarbeidsutvalg i hjemkommunen samt jeg er sittende styreleder i en fotballklubb.

Det neste året blir spennende for NTNU sin del, forhåpentligvis starter utbygging av nytt campus i kommende styreperiode og det skal bli interessant å se hvilken løsning vi i praksis ender med til slutt. Jeg er veldig opptatt av at NTNU skal fortsette å være Norges ledende universitet på flere fronter, men også at vi hever standard og kompetanse i de fagfeltene vi ikke skårer like sterkt i. For fremtiden håper jeg vi klarer gjennom målrettet arbeid å tilrettelegge bedre for hver enkelt student – blant annet ved å ha større frihet til å kombinere fag i utdanninger med allerede opplagt løp. Ellers er jeg i mot pliktig oppmøte i forelesning og/eller gruppetimer i de fleste fag – da jeg ikke anser det som nødvendig. Selvfølgelig må man på noen utdanningsløp (feks: helse) ha obligatorisk oppmøte, men for eksempel på fag som sosiologi mener jeg det er helt unødvendig.

Bruk din stemme ved valget og vær med å form fremtidens NTNU!


English:

My name is Erik Anders Sæter and I want to be your board member. Right now I am on my second year in political science, and will hopefully end up with a masters degree. The reason I am running for a place at the board is because I want to be able to influence how NTNU will be shaping up in the future.. Previously I’ve  served on various boards, Councils in the home municipality and I’m the sitting chairman of a football club.

The next year will be exciting for NTNU, since we hopefully will be starting the construction of the new campus in the coming board period. It will be interesting to see what solution we ends up with. I am very happy that NTNU is in several fronts one of the finest universities in Europe, for example: our sivil engineering degrees have always been very highly regarded. But I also think it is important that we raise standards and expertise in the fields we do not score as highly in. For the future I hope we manage through targeted efforts to help every student to form the shape of their education – for example by having greater freedom to combine subjects in courses having already a standard fixture. Otherwise, I am against mandatory attendance in lectures and / or group lessons in most subjects – I do often not consider it necessary. Of course, one must at some educational programs (health for example) have compulsory attendance, but for example on subjects such as sociology, I think it is totally unnecessary.

 

Use your vote in the election and join to form the future of NTNU!