Lars Føleide

 

  1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?Squash_Lars

Jeg brenner veldig for at psykososiale læringsmiljø blir utformet på en pedagogisk god måte og at ny teknologi (som til dømes Blackboard) blir utnyttet til sitt fulle potensiale.

  1. Hva er et som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Siden 1999 har jeg erfaring fra studentpolitikken, hvor jeg som leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund også tilegnet meg erfaring fra Høgskolestyremøter. Sitter nå i min andre periode ved Studenttinget og er også med i Velferdstinget. Samt Læringsmiljøutvalget (LMU) som rapporterer direkte til NTNUs styre og Velferdsrådet. Som siviløkonom er jeg spesielt kvalifisert til å komme med uttalelser innen økonomiske spørsmål.

  1. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

1) Masterstudent Informatikk på 4. året, med spesialisering innen Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi. Har også tatt studiepoeng innen masterprogrammet «Entreprenørskap, Innovasjon og Samfunn», samt Samfunnsøkonomi siden jeg ankom Trondheim i 2015.

2) Har som student i høyere utdanning på 19. året og med 1000 studiepoeng et brennende engasjement for å bedre studieforhold, både på den faglige og sosiale fronten. Dette gjenspeiles i verv jeg har ved NTNU og verv jeg har hatt ved andre utdanningsinstitusjoner.

3) Jeg har mange meninger og er svært aktiv i mitt engasjement for studentens beste, med en aktiv deltakelse på møter. Bruk av taleretten er vel så viktig som bruk av stemmeretten, så med meg som studentrepresentant i NTNUs styre vil studentens synspunkter komme tydelig frem på møter.

English

  1. What motivates you, that you’ll enlighten other members of the board, should you get elected?

I’m motivated about improving the psychosocial learning environment, so that it develops in a manner which is pedagogically correct and that new technology (for instance Blackboard) is able to reach its full potential.

  1. What makes you suitable for joining the NTNU Board of Directors?

I have experience from student politics since 1999, where I as a leader of the Student Parliament at Aalesund University College also accumulated experience from the University College Board meetings. I am now in my second period of the Student Parliament at NTNU, and I’m also part of the Welfare Council at NTNU. In addition to the Learning Environment Group which reports directly to NTNU Board of Directors and Welfare Group. With an MBA I have no issue understanding budgets and making qualified assessments of return on investments.

  1. Who are you? Three points students should know about you.

1) Master Informatics. 4th year student with specialization in Interaction Design, Gaming- and Education Technologies. Have also taken student credits at the master program “Entrepreneurship, Innovation and Society”, and the integrated Master program in Economics since I arrived in Trondheim 2015.

2) Have as a student in higher education at my 19th year and with 1000 student credits a long-standing commitment to improving conditions for studying, in the areas of classes and social issues. This is reflected in voluntary positions I’ve had at NTNU and at other educational institutions.

3) I have many opinions and I show a great initiative in doing what is best for students, with active participation at meetings. As your student representative at NTNU Board of Directors, you can feel confident that the voice and opinion of student will be clearly communicated at Board meetings.